Dla Pacjenta

 

Dane dotyczące Szpitala:

Szpital Pucki Sp. z o.o.

Adres: 84-100 Puck, ul. 1 Maja 13A

Tel. 583 800 291 Część Administracyjna

Tel. 583 800 764 Część Medyczna

adres mailowy do sekretariatu: sekretariat@szpitalpuck.pl

NIP: 5871700418

REGON: 000308229

KRS: 0000462529

 

 

AKTUALNE CENNIKI

 

->usługi rehabilitacyjne<-

 

->usługi Szpitala Puckiego<-

 

->dokumentacja medyczna<-

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca RODO:

 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., Szpital Pucki Sp. z o. o. informuje, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Pucki Sp. z o. o. przy ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck, tel. (58) 380 02 91, adres e-mail: sekretariat@szpitalpuck.pl

  2. Inspektorem danych osobowych jest pani Grażyna Kawczyńska, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail iodo@szpitalpuck.pl

  3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań podmiotu leczniczego, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz ochrona żywotnych interesów pacjenta lub innej osoby fizycznej.

  4. Dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w celu ochrony żywotnych interesów osoby (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).

  5. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez pacjenta, podmioty wskazane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty realizujące zadania w imieniu administratora

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej. W szczególnych przypadkach okres przechowywania określony jest w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  7. Pacjent ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa - listownie lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
  8. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych.

 

 

Informacje szczegółowe dot. RODO -->  -=kliknij tu=-

 


            Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego dokonaliśmy wszelkich starań, aby dane były bezpieczne i  przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

 

 

Dane dotyczące ubezpieczania zdrowotnego:

Pacjent, który  zamierza skorzystać z udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, ma obowiązek okazania dokumentu poświadczającego prawa do ich uzyskania (dokument potwierdzający opłacanie składek zdrowotnych).

W przypadku nagłego trybu przyjęcia dokument poświadczający ubezpieczenie zdrowotne Pacjent powinien przedstawić nie później niż 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia lub przed upływem 30 dni do rozpoczęcia udzielania świadczenia (w przypadku, gdy chory nadal przebywa w Szpitalu).

Spis dokumentów potwierdzających uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: http://www.nfz.gov.pl/ .

 

 

Dane dotyczące urodzeń, zgonów i dokumentacji medycznej:

W celu otrzymania „Pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka” należy przedstawić dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie o stałym zameldowaniu matki dziecka.

Osoba zgłaszająca się po „Kartę statystyczną do karty zgonu” powinna przedłożyć dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie o stałym zameldowaniu osoby zmarłej oraz własny dowód tożsamości.

Pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 14 dni od daty urodzenia, natomiast zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty śmierci.

Osoba pragnąca otrzymać dokumentację medyczną powinna złożyć pisemny wniosek o jej wydanie w sekretariacie Szpitala. Cena za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,0002 zł. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

 

Pierwsza na Pomorzu bezpłatna infolinia onkologiczna

         Telefonując pod bezpłatny numer 800 08 01 64, będzie można uzyskać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących choroby nowotworowej, które wahamy się zadać w rozmowie z lekarzem w cztery oczy. Wolontariusze, obsługujący pierwszą tego typu infolinię onkologiczną w regionie, nie tylko podtrzymają na duchu, ale też udzielą wielu praktycznych informacji o profilaktyce nowotworowej, miejscach wykonywania badań czy możliwościach uzyskania pomocy psychologa. Infolinia onkologiczna dla pacjentów i ich bliskich z województwa pomorskiego działa od 1 lutego 2012 r.

 

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Centrum Onkologii:

 

 

 

Karta Praw Pacjenta - Pobierz dokument PDF 

 

 

Wniosek o wydanie dokumentacji - Pobierz dokument PDF 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi:

 

gdzie można także znaleźć dodatkowe informacje m.in. na temat wymagań stawianych leczeniu w poszczególnych zakresach.

1.      Pacjent ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.